Tájékoztató óvodánk programjáról

Módosítás: 2021. február 15. hétfő

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZÜLŐKNEK A KŐBÁNYAI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

 

"Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud. Játékot, zenét, örömet. Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is kíván."

Kodály Zoltán

 

Tisztába vagyunk azzal a ténnyel, hogy minden szülő a legjobbat akarja gyermekének minden életkori szakaszban.

Szerencsés helyzetben vannak, hiszen a fővárosban, ezen belül kerületünkben is nagyon sok óvodával ismerkedhetnek meg.

  Ahhoz, hogy óvodaválasztásukat segíteni tudjuk, ismertetjük Önökkel a Helyi Pedagógiai Programunkban meghatározott és fontosnak tartott fő feladatainkat.

Ezeket a feladatokat az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságait maximálisan figyelembe véve határoztuk meg.

Szem előtt kellett tartanunk a szűk környezetünkben történő változásokat is.

Igen sok, - igaz rossz állapotú - de a gyerekek számára nagyobb mozgásteret biztosító udvarral, kis kerttel rendelkező ház helyébe lakótelepek, társasházak épültek. Ez a tény is motivált bennünket, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk az óvodánkba járó gyermekek számára mozgásigényük maximális kielégítésére kellő felügyelet és irányítás mellett.

 

Az egészséges életmód biztosításához nélkülözhetetlen a MOZGÁS. Ezzel el is érkeztünk programunk egyik fő feladatához.

Néhány mondatban szeretnénk Önökkel megismertetni, hogy ezen a területen milyen lehetőségeink vannak a fejlesztésre:

- Óvodánk udvarát igyekeztünk úgy kialakítani, hogy minden évszakban és minden napszakban biztosítani tudjuk a gyerekek levegőn történő szabad mozgását.

A sok örökzöld, a hatalmas fák, az árnyékoló, a babaházak a  nyári hőségben nyújtanak kellő felüdülést.

Két focipályánk mérete, a kapuk biztonságának ellenőrzése, a gumitéglás, valamint műfüves lefedés biztosítja, hogy a labdajátékok során élvezetes legyen a játék. (Az udvari tartózkodás alatt biztosított a gyerekek folyadékpótlása.)

- Lecseréltük az elavult vas mászókákat, biztonságosabb, esztétikusabb, motiválóbb fa eszközökre, amelyek a bátortalanabb, visszahúzódóbb gyerekeket is mozgásra ösztönzik.

- Kerékpárok, rollerek, korszerű mozgásfejlesztő eszközök állnak a gyerekek rendelkezésére.

- Az időjárási viszonyok meghatározzák a levegőn töltött idő mennyiségét. Hideg téli időben is biztosítjuk, hogy rövidebb ideig ugyan, de élvezzék a gyerekek a szabad, friss levegő nyújtotta felüdülést. Jó idő esetén a testnevelés foglalkozásokat is az udvaron tartjuk meg.

- Nem csupán a szabad levegőn, hanem a csoportszobában ill.  a tornateremben is megszervezzük azokat a tevékenységeket, amelyek biztosítják az életkornak megfelelő mozgásigény kielégítését.

Napi 15-20 perces mindennapos testnevelés keretén belül tartásjavító ill. lábtorna gyakorlatokat végzünk.

A testnevelés foglalkozások kötelező jelleggel kerültek be a tevékenységek körébe, ahol változatos mozgásfejlesztő eszközökkel tesszük érdekessé, sikeressé a feladatok végrehajtását. Ezek az eszközök minden napszakban és minden helyszínen rendelkezésünkre állnak.

- Fontosnak tartjuk az úszás oktatás megszervezését, amely a KÖSZI tanuszodájában történik nagy- és középső csoportban heti 1 alkalommal.

- A délutáni órákban labdás torna, néptánc és taekwondo foglalkozásokat biztosítunk óvodásainknak.

 

A gyermekek mozgásfejlesztése az egész óvodai életet átszövi, a gyerekek mindennapjainak szerves része. A testnevelés foglalkozásokon túl jelen van a szabadjátékban, a gondozási és munkajellegű feladatokban, tanulási tevékenységekben. Így természetes módon fejlődnek a gyermekek testi képességei - erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, - kialakul a térbeli tájékozódó képességük, személyiségük akarati tényezői erősödnek.

Egészséges fejlődésük érdekében a mozgásfejlesztés mellett gondot fordítunk az egészséges táplálkozásra is.

Ennek érdekében gyümölcs és  zöldségnapokat szervezünk, ahol a szülők segítségével biztosítjuk, hogy kellő mennyiségű vitamin kerüljön a gyerekek szervezetébe. Az egészséges életvitelt, a betegségek megelőzését, a korszerű táplálkozást, kiadványok terjesztésével, közös programokkal, előadások megtartásával népszerűsítjük.

 

Az egészséges életmód szokásainak kialakítása, a mozgásfejlesztés és a mozgásigény kielégítése mellett a SZABAD JÁTÉK védelme és biztosítása, amely programunkban kiemelt helyet foglal el.

Az óvodás korosztály fő tevékenységi formája a játék. Minden gyermek a játék közben szerzett tapasztalatok, élmények, ismeretek segítségével tanul igazán és igazodik el legjobban az őt körülvevő világban. Fejlődnek társas kapcsolatai, értelmi képességei, egész személyisége.

Abban, hogy ez a fejlődés a legoptimálisabb formában valósuljon meg, nekünk felnőtteknek - szülőknek és pedagógusoknak - óriási szerep jut. Nagymértékben tudjuk irányítani és befolyásolni gyermekünk érdeklődését azáltal, hogy milyen lehetőségeket és eszközöket biztosítunk a számukra. Szülői értekezleteken, egyéni beszélgetések alkalmával szívesen adunk tanácsot ez ügyben a szülőknek, amennyiben igénylik. Fontosnak és nélkülözhetetlennek tartjuk az együttjátszás örömét, amennyiben a gyermek erre igényt tart.

Nagyon sok megfigyelésre ad lehetőséget a játszó gyerekek között való tartózkodás, ill. jó lélektani pillanastban történő irányítás. Személyiségük alakításánál fontos tudni, hogy hogyan viselkednek konfliktushelyzetben.

- Elveszi a játékot - esetleg erőszakkal - vagy elkéri?

- A polcról választ, vagy mindenképpen az kell neki, amivel már másik kisgyerek játszik?

- Vigyáz a többiek által épített vagy kialakított építményekre vagy szándékosan rombol?

- Ismeri a játékeszközök használatát és rendeltetésszerűen használja?

- Türelmesen konstruál vagy idegesen ledobja, ha nem sikerül valami?

- Betartja-e a játékszabályokat?

- Figyelembe veszi-e társai kéréseit, vagy csak a saját célját szeretné megvalósítani?

Számtalan apró megfigyelés és jel utal arra a játék közben, hogy valójában milyen személyiségjegyekkel rendelkezik egy kisgyerek. Amennyiben nemkívánatos tulajdonságot tapasztalunk, ebben az életkorban még van módunk és lehetőségünk változtatni és megfelelő irányba terelni.

Az óvodában igyekszünk úgy kialakítani a játszóhelyeket, (persze a lehetőségek függvényében), hogy lehetőleg minden kisgyerek megtalálja a neki kedves tevékenységet. Kuckók, mesesarkok, építkezési lehetőségek, mozgásos játékok, barkácsolások közül választhatnak, ill. aki nyugalomra vágyik az is megtalálja a számára megfelelő helyet.

 

Ahhoz, hogy minél mélyebben megismerjük egymást, elengedhetetlen az egymással való folyamatos kommunikáció.

Programunk harmadik kiemelt feladataként az ANYANYELVI NEVELÉST választottuk, amely nyilvánvalóan áthatja egész napi tevékenységünket.

A rohamosan fejlődő technika, a számítógépek személytelen világa egyre szűkíti azt a világot, amelyben az ember ill. gyermek fontosnak tartja a szóbeli közlést, az ilyen módon történő önkifejezést. Nyilvánvaló dolog, hogy csak kellő nyelvi fejlettséggel rendelkező gyermekek lesznek képesek az írás-olvasás zökkenőmentes elsajátítására.

Figyelmet fordítunk arra, hogy ébren tartsuk a gyermekek beszédkedvét, mindig lehetőséget biztosítunk a meghallgatásra. A napirendünkben több alkalommal sort kerítünk "kis beszélgető körök" kialakítására, ahol módjuk van az őket foglalkoztató dolgokat elmondani, ill. élményeikről, örömeikről, bánatukról beszélni.

Megtanítjuk őket a beszélgetés alapszabályaira, miszerint:

- nem illik egymást túlkiabálni,

- illik megvárni, amíg társuk befejezi a mondanivalóját,

- türelmesen figyeljenek egymásra,

- a csúnya kifejezések ne jelenjenek meg beszédükben.

A bátortalanabb gyerekeket játékos formában vonjuk be a beszélgetésbe.

Tervezetten és spontán módon jelennek meg az anyanyelvi játékok, a dramatizálás, bábozás, mesélés, verselés a nap folyamán.

Óvodánkban logopédus foglalkozik azokkal a gyermekekkel, amelyeknél valamilyen hiányosság merült fel. A foglalkozások a középső és nagycsoportos gyerekeket érinti legfőképpen, de súlyosabb esetekben már 3 éves kortól is lehetőség van a fejlesztések megkezdésére.

Az óvodai élet tudatosan átgondolt és összeállított napirend szerint működik.

Ügyelünk arra, hogy a gyermeki tevékenységformák (játék, munka, tanulás) egyensúlyba legyenek.

Természetesen módunkban áll rugalmasan kezelni a napirendet, de biztos pontoknak mindenképen lennie kell.

A tevékenységek időtartama, egymásutánisága biztonságérzetet nyújt a gyermekeknek.

Minden tevékenységben figyelembe kell vennünk a gyermekek egyéni képességeit, fejlettségét és annak arányába kell meghatároznunk a feladatokat.

Amennyiben a gyermek fejlődésében valamilyen lemaradást tapasztalunk, ill. az életkori sajátosságoktól nagymértékű eltérés figyelhető meg, abban az esetben fejlesztő pedagógus foglalkozik az 5. életévüket betöltött gyermekekkel, hogy nagycsoport végére ők is alkalmassá váljanak az iskolai évek megkezdésére.

 

Fő feladatunknak tekintjük a harmonikus személyiségfejlesztést, a gyermekek hátrányainak, erősségeinek feltárását, az óvoda óvó-védő funkciójának érvényesítését.

Olyan általános emberi értékek alapozását kezdjük meg, - természetesen kiegészítve a családi nevelést - melynek során a gyerekek szeretettel fordulnak embertársaik és környezetük felé, kreatívak, pozitív szemléletűek, tolerálják a másságot és az átlagtól eltérő társaik viselkedését.

Ebben a feladatban szülőknek, pedagógusoknak egyaránt nagy a felelősségük, hiszen célunk, hogy a harmonikusan fejlődő gyermekek harmonikus felnőttekké váljanak.

Programunk elnevezése: A "Harmonikus Gyermekkorért" is tükrözi szándékunkat. Azoknak a szülőknek ajánljuk, akik partnerként fogadnak bennünket gyermekük személysigéfejlesztésében.

Aban az esetben, ha rövidített programunk elolvasása után többet szeretnének megtudni nevelőmunkánkról, lehetőségük van az óvoda könyvtárából kikölcsönözni a teljes, részletes változatot, ill. honlapunk dokumentumai közül letölteni.

Amennyiben programunk elnyerte a tetszésüket, szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket óvodánkba.

 

Bóbita Óvoda nevelőtestülete nevében:

 

Blattner Edit

óvodavezető

 

 

 

 

 

 

Találatok: 11056