Házirend

Módosítás: 2017. augusztus 22. kedd

 

Bevezető

Óvodánk házirendje a Harmonikus Gyermekkorért Pedagógiai Programmal és a Szervezeti- és Működési Szabályzattal összhangban, a Szülői Szervezet véleményének kikérésével készült.

Jogszabályi háttere:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. §, 25.§, 49. §, 53.§, 58. §, 70. §, 72. §, 83. §, 85. §,
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R) 3. §, 5.§, 20.§, 51. §, 82. §, 117. §, 129. § és 2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez,
 • a gyermekek védelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 37/A §, 148. §.
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §
 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 15. §

Időbeli hatálya: A kihirdetés napjától visszavonásig érvényes.

A házirend területi hatálya kiterjed: az óvodába érkezéstől az onnan való távozásig az intézmény területén, valamint az óvoda által szervezett programokra az intézmény területén kívül is.

A házirend személyi hatálya kiterjed: gyermekekre, szüleikre, hozzátartozóikra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára és az intézmény területén tartózkodókra.

A házirend célja: a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi szabályozása, gyakorlati alkalmazása a nevelés, valamint a gyermekek közösségi életének zavartalan biztosítása érdekében. A benne foglaltak megtartása mindenkire nézve kötelező, megsértése jogkövetkezményekkel jár.

 1. Általános információk az óvodáról

Az intézmény neve: Kőbányai Bóbita Óvoda

Székhelye: 1102 Budapest, Halom u. 7/b.

            Telefon/fax: 2628-163; 06-30/408-4439

            e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

            honlap: www.bobitaovi10.hu

Gyermekcsoportok száma: 6

Férőhelyek száma: 157 fő

Óvodavezető neve: Blattner Edit

               helyettese: Dudás Magdolna

óvodatitkár: Bajzikné Szilasi Andrea

 

Az óvoda orvosa: Dr. Domokos Emikő (X. Zsivaj utcai rendelő tel.: 2-622-657)

Az óvoda logopédusa: Rátkai Krisztina

            pszichológusa: Láng Adrienn

fejlesztő pedagógusa: Dudás Magdolna

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Porkoláb Anikó

Munkaidőben elérhetőek az óvoda telefonján, fogadóórájuk időpontja a faliújságokon megtalálhatók.

 

2.

Az óvodai felvétel, átvétel, megszűnés rendje

2/1. Az óvodai felvétel eljárás rendje:

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, időpontját a Fenntartó határozza meg. Minderről hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőket.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, melynek ideje minden év május eleje. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermek felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyerekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Azok a gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben, szabad férőhely esetén, akik a jogviszony megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a harmadik életévüket.

Az óvodába történő beiratkozás a szülő(k) és gyermeke személyes megjelenésével történik. A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleinek, hogy nyílt napok keretében megismerkedjenek óvodai nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival.

A szülőnek joga van szabadon megválasztani gyermeke számára a megfelelő intézményt. Az óvoda feladata a fenntartó által kijelölt, működési körzet mindenkori ellátása.

A felvételről, átvételről az óvodavezető dönt. Felvételi kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőt. Elutasítás esetén a szülő(k) fellebbezést nyújthatnak be az óvoda vezetőjének. A beiratkozás lezárását követően szülői értekezlet formájában tájékoztatjuk a szülőket az óvoda életrendjéről, valamint a gyermek óvodai csoportba történő beosztásáról.

Az óvoda 3 éves kortól az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szint eléréséig – legfeljebb 7 éves korig – nevelési intézmény. Szakértői véleménnyel, illetve a nevelőtestület egyetértésével a 7. életévét betöltött gyermek is igénybe veheti a további óvodai nevelést.

A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget tankötelessé válik legkorábban abban az évben, amelyben hatodik, legkésőbb amikor a nyolcadik életévét betölti. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte - abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévet augusztus 31. napjáig betölti - megkezdi a tankötelezettség teljesítését.

Felmentés az óvodai nevelés alól

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A felmentési kérelemhez szükséges nyomtatvány letölthető az óvoda honlapjáról.

2/2. az óvoda igénybevételének feltételei:

 1. a szülő beíratta gyermekét,
 2. a gyermek egészséges, óvodaérett (orvosi igazolás),
 3. a gyermek étkezési térítési díját befizették az adott hónapra, kivétel, ha a gyermek jogosult az ingyenes óvodai étkezésre.
 4. a gyermek személyének azonosítására alkalmas dokumentuma, TAJ kártyája,
 5. a szülő személyi igazolványa,
 6. a gyermek és szülő lakcímkártyája, tartózkodási helyet igazoló dokumentuma,
 7. a nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentum,
 8. szakértő bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolata.

2/4. Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai:

A felvételnél elsőbbséget élveznek:

 1. az óvoda körzetében lakó családok gyermekei,
 2. az a gyermek, akinek a szakértői bizottság óvodánkat jelölte ki,
 3. hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
 4. a szülők az óvodához közeli munkahelyen dolgoznak,
 5. azok a gyermekek, akinek testvére már az óvodába jár,
 6. a kerületben lakó családok gyermekei.

2/5. Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha:

 1. a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
 2. a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,
 3. a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,
 4. az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.

3. A nevelési év rendje, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezések

Egy nevelési év általános rendje az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, az adott év nevelési rendje a mindig aktuális év intézményi munkatervében található.

3/1. Az óvoda nyitva tartása:

Óvodánk (hétfőtől péntekig) 5 napos munkarenddel üzemel.

Az óvoda napi nyitva tartása: napi 12 óra, 600 – 1800 –ig, az óvodapedagógusok lépcsőzetes munkakezdésével és befejezésével.

A nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

A nyári időszakban, június 15-től augusztus 31-ig összevont csoportokkal működünk.

A nyári zárás időpontjáról a fenntartó dönt. A szülők értesítése a nyári zárva tartásról minden év február 15-ig történik. (Általában a nyári időszakban öt hétig óvodánk zárva tart felújítási és karbantartási munkálatok miatt.) A fenntartó engedélyével a téli szünetben is zárva tart óvodánk. Ezen idő alatt – ha a szülő igényli – a fenntartó által kijelölt ügyeletes óvodában helyezzük el a gyerekeket. Az elhelyezési kérelmet 1 hónappal a zárás előtt írásban kell jelezni az óvoda vezetőjének.

Minden tanévben öt nevelés nélküli napot tartunk, mely napokon az óvodapedagógusok intézményen belüli illetve intézményen kívüli továbbképzésen vesznek részt. A dolgozó szülők gyerekeinek ügyeleti elhelyezést biztosítunk a Kőbányai Mászóka Óvodában, amennyiben a szülő igényét előre jelzi.

 

3/2. A kötelező- és választható foglalkozások rendje:

Óvodánk a „Harmonikus Gyermekkorért” az önkormányzat által jóváhagyott helyi pedagógiai program szerint dolgozik. Ez a dokumentum szabályozza a kötelező foglalkozások rendjét, a gyermekcsoportok napirendjét.

Szeptember első hetében rendkívüli szülői értekezletet tartunk az úszás tanfolyam megszervezéséről középső- és nagycsoportban. Az uszodai foglalkozásokat csak akkor tudjuk biztosítani, ha a szülők döntő többsége vállalja a feltételeket. Az úszásoktatás díját a szolgáltató szedi be.

Szülői igények alapján fakultatív hit- és vallásoktatást biztosítunk, mely az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve szerveződik. A fakultatív hit- és vallásoktatás időpontjáról és helyéről a szülőket szülői értekezleten, az óvoda honlapján, valamint a faliújságokon tájékoztatjuk.

A szülők igénye alapján az óvoda egyéb foglalkozások megszervezését is vállalja, amennyiben a gyermekek érdekeit szolgálják és azok nem ellentétesek az óvodai nevelési program cél- és feladatrendszerével.

 

3/3. A gyermekek behozatalának és elvitelének szabályai:

A gyermekeket legkésőbb 830-ig lehet behozni az óvodába. Az óvodapedagógusoknak tett előzetes bejelentés után bármely időpontban hozhatják és vihetik gyermekeiket, amennyiben nem zavarják a csoport közös tevékenységét. Azoknál a csoportoknál, ahol a testnevelés foglalkozás korábban kezdődik, a gyermekeket 800-ig hozzák be az óvodába!

Reggel 600-tól 700-ig illetve 1700-től 1800-ig az ügyeletes csoportban tartózkodnak a gyerekek. (Az aktuális ügyeletes csoport jelét a bejárati ajtón találják meg.) 1800 után a felügyeletet nem tudjuk biztosítani, az óvodában maradt gyermekeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gyermekek Átmeneti Otthonába (1107. Budapest, Salgótarjáni út 47.) visszük.

A szülő a gyermekét bármikor elviheti, de kérjük, hogy lehetőleg ebéd után 1230-1245-ig. illetve 1530 után tegyék ezt meg.

A gyermekek egészséges pszichés fejlődése érdekében a szülők gondoskodjanak arról, hogy gyermekük napi 10 óránál többet ne töltsön az óvodában!

Az óvodába érkezéskor a gyermekeket a szülő személyesen adja át az óvodapedagógusnak. Az óvodapedagógus csak azokért a gyermekekért felelős, akiket a szülőtől átvett.

Miután az óvodapedagógus átadja a gyermeket a szülőnek, akkor az óvodát már nem terheli felelősség az esetleges balesetekért és rongálásért, akkor sem, ha az óvoda területén történik.

Ha a szülő vagy megbízottja, - akit az év eleji adatszolgáltatáskor megjelölt - nem tud a gyermekért jönni, kérjük időben, írásban jelezze azt! Az írásnak tartalmaznia kell a gyermekért érkező nevét, lakcímét, és a szülő aláírását, ellenkező esetben a gyermeket nem adhatjuk ki.

14 éven aluli gyermek csak a szülő írásos nyilatkozata alapján viheti el az óvodás gyerekeket. Abban az esetben, ha alkoholos befolyásoltság alatt álló, vagy cselekvőképtelen szülő viszi el az óvodából a gyermeket, erről a kerületi Rendőrkapitányságot tájékoztatni kell.

Válófélben lévő szülők esetében a gyermek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása után korlátozhatja egyik szülő a másik rovására.

Válás esetén a szülő köteles idejében értesíteni az óvodát a bírói határozat tartalmáról, a gyermek elhelyezéséről, és a szülők közötti megállapodásról.

A gyerekek egyedül nem jöhetnek, és nem mehetnek haza az óvodából.

Az óvodai csoportokban és az udvaron kisebb vagy nagyobb testvér felügyeletét ellátni nem tudjuk.

 

3/4. A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok:

Minden távolmaradást előre be kell jelenteni. Betegség után a gyermek csak orvosi igazolással fogadható az óvodában. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen bejelentette a távolmaradást az óvodavezetőnél vagy a titkárságon, illetve a gyermek beteg volt és arról orvosi igazolást hozott.

Az intézmény vezetőjével engedélyeztetni kell a három napnál hosszabb hiányzásokat.

Amennyiben a gyermek egy nevelési évben 5 napnál többet igazolatlanul mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes gyámhatóságot és gyermekjóléti szolgálatot.

10 nap igazolatlan hiányzás esetén az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

20 nap igazolatlan hiányzás esetén óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

 

3/5. Az étkezések rendje: a gyermekek az óvodában háromszor étkeznek.

Tízórai 830 – 930 között, ebéd 1200 – 1230 között és uzsonna 1430 – 1530 között.

Célszerű a korán, 600 – 700 között érkező gyerekeket otthon megreggeliztetni. Tálalókonyhánk a HACCP szerint üzemel, ételmintát tesz el, amit 48 órán át megőriz. Az ételt a PENZIÓ 17. KFT szállítja.

Tej-, liszt érzékeny és cukorbeteg gyermek étkezését szakorvosi igazolás alapján meg tudjuk szervezni.

 

3/6. Az étkezések megrendelésének és lemondásának rendje:

A térítési díj befizetése történhet:

- közvetlen banki átutalással,

- készpénzes befizetéssel az intézményben (az előre meghatározott napokon 600-830-ig)

Pótbefizetésre a befizetést követő hét hétfői napján van lehetőség 630-830-ig.

Utalásos nem teljesített befizetések tartozását a pótbefizetés napján készpénzzel lehet kiegyenlíteni.

Arról, hogy milyen befizetési módot választanak, írásban nyilatkozniuk kell.

A fizetési határidő betartása a szülő kötelessége. Az óvoda, étkezést csak olyan személy részére rendelhet, aki az étkezés díját határidőig megfizette és annak könyvelése a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél megtörtént.

Be nem fizetett térítési díj esetében a gyermek nem veheti igénybe az óvodai étkezést. Étkezés megrendelést az intézmény csak a befizetés tényének igazolása után adhat le. Étkezési térítési díj visszafizetése az önkormányzat pénztárában, vagy átutalással történik a hivatal ügyintézője által. Készpénzt az intézményben visszatéríteni nem lehet.

Az étkezések lemondásának rendje: Az étkezések lemondása a szülő feladata és kötelessége (ingyenesség esetén is!) munkanapokon reggel 600-830-ig a bejáratnál elhelyezett ebédlemondási füzetben. Telefonon történő bejelentés esetén kérjék az óvodatitkárt, az óvodavezetőt, vagy az óvodavezető-helyettest. Étkezés lemondása miatt az óvodapedagógust csoportból kihívni nem lehet.

E-mail-en étkezés lemondására nincs lehetőség.

Az adott napi étkezést lemondani nem lehet, mivel nem az óvodában főznek, hanem szállítják az ételt. Az étkezések lemondása a következő naptól érvényes.

A gyermeke kimaradása esetén, valamint ha időközben szociális rászorultság alapján a család kedvezményben részesül (az étkezési díj előre befizetésre került), az étkezési térítési díj visszafizetése a szülőnek az Önkormányzat pénztárában, vagy a számlára visszautalással történik.

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

 

3/7. Az étkezések kedvezményeinek, ingyenességének szabályai:

A térítési díj összegének megállapítása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő Testülete által jóváhagyott önkormányzati rendelete szerint történik.

Lehetőség van a gyermekétkeztetési térítési díj mértékének csökkentésére az alábbiak szerint:

Az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után ha,

 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 4. a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval csökkentett összegének 130%-át,
 5. nevelésbe vették.

Benyújtandó dokumentumok:

 • Nyilatkozat a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybe vételéhez (a-d. pont)
 • Gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat (a. pont)
 • Tartós betegségről szóló szakorvosi igazolás, Mák határozat (b. pont: tartós beteg)
 • Szakértői Bizottság szakvéleménye (b. pont: sajátos nevelési igényű gyermek)

Az étkezési kedvezmény a nyilatkozat benyújtását követő naptól érvényesíthető.

Az óvoda vezetője a benyújtott papírok alapján megállapítja a kérelmező gyermekének személyi térítési díját, Erről határozatot hoz, és írásban értesíti a kérelmezőt.

A szülőnek az eltartott gyermekek számában, valamint a jövedelmi viszonyaiban történt változást, az azt követő 15 napon belül az óvoda vezetőjének be kell jelentenie.

 A kedvezményes térítési díj megállapításának feltételeiről a szülőt, beiratkozáskor illetve a 0. szülői értekezleten valamint a faliújságon tájékoztatni kell.

A kedvezményes étkeztetésben részesülő gyermek részére is meg kell rendelni az ebédet. Betegség, hiányzás esetén az étkezést le kell mondani.

 

4. Az óvoda helységeinek használati rendje

A csoportszobákban, illetve a gyermekmosdókban a szülők csak indokolt esetben tartózkodhatnak. A konyhában szülőknek tartózkodni nem szabad.

A csoportszobákba, mosdókba utcai cipővel nem szabad bemenni, kivéve szülői értekezlet, nyílt napok, közös programok.

Az óvodai csoportok öltözőjében a gyermekeknek és szüleiknek étkezni nem szabad. A gyermekek öltözőszekrényében sem étel, sem ital nem tárolható.

Az udvari ovi-foci pályát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett használhatják a gyermekek. A használat meghatározott időbeosztás szerint történik.

Az óvoda udvarát és az udvaron található játékokat, kizárólag óvodapedagógusi felügyelet mellett használhatják a gyermekek, a balesetvédelmi szabályok betartásával, a nevelési időn belül.

Amikor az óvodapedagógus a gyermeket a szülőnek átadta, az óvoda udvarán lévő játékokat a szülők és a gyermekek kizárólag saját felelősséggel használhatják.

Külső igénybevevők külön megállapodás szerint tartózkodhatnak az óvodában. Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség és kártérítési felelősség terheli, kötelesek a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani.

Az óvodával jogviszonyban nem állók csak az óvodavezető, óvodavezető-helyettes, vagy a felelős vezető tudtával és engedélyével léphetnek be és tartózkodhatnak az intézmény területén.

Hivatalos ügyek intézése az óvodavezetői irodában történik.

 

4.1. A tárgyak behozatali rendje, öltözködés szabályai:

A gyermekek számára behozható tárgyak:

A gyermekek nem hozhatnak be az óvodába egészségükre ártalmas, testi épségüket veszélyeztető tárgyakat. Amennyiben ez mégis megtörténik, az óvodapedagógus ezeket átveszi a gyermektől, biztonságba helyezi, és hazamenetelkor átadja a szülőnek.

Ha a gyermek az óvodába értékes tárgyakat hoz (aranylánc, fülbevaló stb.), ezek őrzésére, illetve elvesztésük esetén kártérítésre az óvoda nem vállalkozik. Kérjük, hogy játékokat, szánkót stb. ne hozzanak be az óvodába, mert sem tárolni, sem felelősséget vállalni értük nem tudunk. Az otthonról hozott kerékpár, roller tárolására használják a bejárati kapunál elhelyezett kerékpártárolót! Amennyiben a szabályokat nem tartják be, a bekövetkezett kárért az óvoda csak szándékos károkozás esetén felel.

Érzelmi kötődések fontossága érdekében kedvenc játék behozható, de ezek épségéért felelősséget nem tudunk vállalni.

A gyermek ruházatát a szülő úgy válassza meg, hogy az tiszta, praktikus, kényelmes és az időjárásnak megfelelő legyen.

Kérjük, hogy átöltözéshez tartalék ruhát tegyenek a zsákba.

Legyen a gyermeknek tornaruhája, váltócipője, benti öltözéke. Ezekbe célszerű a gyermekek jelét berajzolni. Kérjük, hogy az óvodában használható ruhaneműket a polcon, az utcai ruhaneműt a zsákban helyezzék el!

Az óvoda biztosít ruhazsákot, ágyneműt, törölközőt.

 

5. A gyermekek jogainak gyakorlásával, kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos szabályok

A gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése Harmonikus Gyermekkorért Helyi Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, feladatok, nevelési elvek szerint történik. Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség tiszteletén és megbecsülésén alapszik.

Minden gyermeknek joga, hogy:

 1. képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,
 2. biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
 3. részére a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék (Helyi Pedagógiai Programban megfogalmazottak alapján),
 4. nemzeti illetőleg etnikai hovatartozását tiszteletben tartsák,
 5. személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, nem veszélyeztetheti a saját és társai, az intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét,
 6. állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért,
 7. rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
 8. hogy a család helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön.

A gyermekek kötelességeit életkoruknál fogva szüleik gyakorolják.

A nevelés, a személyiségalakítás elengedhetetlen eszközei a jutalmazás és a büntetés.

A jutalmazás valamilyen teljesítmény elismerésére, megerősítésére, míg a büntetés az elítélendő viselkedési forma, cselekedet helytelenítésének kifejezésére szolgál.

Jutalmazás lehetséges formái az óvodánkban: dicséret, simogatás, példaállítás, elismerő tekintet, megbízatás adása stb.

Büntetés lehetséges formái az óvodánkban: tekintet, jelzés, megbeszélés, megfedés, figyelmeztetés, metakommunikációs jelzések, megkezdett tevékenységből kivonás stb.

 

6. A szülők jogainak gyakorlásával, kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos szabályok

Minden szülőnek joga és kötelessége:

 1. gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően szabadon választani óvodát (az óvoda elsősorban a körzetben lakó gyerekeket veszi fel, ha van üres férőhely, akkor tud más körzetben lakó gyermeket felvenni.),
 2. megismerni óvodánk pedagógiai programját, működési szabályzatát (melybe betekintést nyerhet az óvoda könyvtárában, megtalálhatja az óvoda honlapján), házirendjét (melyet minden szülő a beiratkozásnál kézhez kap),
 3. joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, tanácsot, segítséget kapjon,
 4. részt vehessen szülői szervezet munkájában,
 5. joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét.

Kötelessége:

 1. gondoskodni gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését,
 2. biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését,
 3. biztosítani az 3. életévét, augusztus 31-ig betöltött gyermeke számára, hogy napi 4 órában óvodai nevelésben részesüljön,
 4. az óvodának írásban benyújtani napközbeni elérhetőségének módját; (pl. telefonszám/ok és az azokban történő változást.)
 5. az étkezési térítési díj időbeni befizetése,
 6. betegség, hiányzás esetén az étkezés lemondása,
 7. a gyermekkel kapcsolatos egészségügyi problémák, krónikus betegség, gyógyszerérzékenység jelzése,
 8. tanköteles gyermek esetén a szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a pedagógiai szakszolgálat előírt vizsgálatain, foglalkozásain, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására,
 9. az óvodában elkövetett szándékos rongálás esetén az anyagi kár megtérítése,
 10. tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.

 

Az óvodapedagógusok a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követik és legalább félévente írásban rögzítik. A gyermek fejlődéséről fogadóórákon adunk tájékoztatót, az egyéni megfigyelési lapok és egyéb megfigyelések alapján.

Gyermekekkel kapcsolatos beszélgetésre az óvodapedagógust munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól! A beszélgetés zavartalansága érdekében kérjük, fogadóórára egyeztessenek időpontot.

A gyermekekkel kapcsolatban információt csak saját óvodapedagógusaitól, logopédustól, fejlesztőpedagógustól, óvoda pszichológusától, illetve az óvodavezetőtől kérjenek. A szülőktől kapott információkat a titoktartási kötelezettség megtartásával kezeljük.

 

6.1. Tankötelezettség teljesítése:

Abban az évben, amelyben gyermekük betölti augusztus 31.-ig a 6. életévét, a szülővel közösen kialakítjuk annak álláspontját, hogy a gyermeke elérte-e az iskolai életre való alkalmasságot. A vélemény kialakításában a pedagógiai munkát segítő szakemberek közreműködését is igénybe vesszük (fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, szakszolgálatok).

Abban az esetben, ha a kialakított álláspontban véleménykülönbség van az óvoda és a szülő között, külső szakszolgálat közreműködését vesszük igénybe (szakértői bizottságok).

Az iskola kiválasztása a szülő joga és felelőssége, ebben etikai okokból tanácsot nem adhatunk, de a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk hirdetmény formájában az iskolák által megküldött tájékoztató anyagokról.

Minden tanköteles gyermeket be kell íratni a körzetileg illetékes iskolájába, attól függetlenül, hogy felmentést kap még egy évre az iskolába járás alól, illetve nem a körzetes iskolába kívánja elhelyezni gyermekét a szülő.

Az iskolai beiratkozás időpontjáról hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőt.

A gyermek iskolai beiratkozáshoz az óvoda szakvéleményt állít ki és ad át a szülőnek.

 

6.2. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása:

Az együttműködés fórumai óvodánkban:

 • szülői értekezletek
 • SZSZ értekezletek (Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek szerint működnek)
 • játszó- és kézműves délutánok, nyílt napok, közös rendezvények, fogadó órák,
 • esetmegbeszélések.

Kérjük, hogy gyermekeik érdekében rendszeresen vegyék igénybe ezeket a kapcsolattartási formákat.

A szülők képviseletében a szülők közössége által választott Szülői Szervezet jár el.

A Szülői Szervezet tevékenysége a gyermekek nagyobb csoportját érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Véleménynyilvánítási, javaslattételi, egyetértési jogokat gyakorolnak.

Óvodánkban a nagyobb csoportot:

 1. az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvodapedagógushoz tartózó gyermekek
 2. speciális foglalkozáson résztvevő gyermekek (logopédia, fejlesztő foglalkozás)
 3. tanköteles gyermekek
 4. úszó tanfolyamra járó gyermekek alkotják.

A Szülői Szervezet éves munkaterv alapján dolgozik.

A közös és hatékony munkavégzéshez igazi valós együttműködésre van szükségünk. Erre csak akkor van lehetőség, ha őszinték és nyitottak vagyunk egymás iránt. Kérjük, hogy bármilyen probléma esetén keressék az óvodavezetőt és az óvodapedagógusokat!

 

7. Egyéb, a gyermekek védelmét, óvását szolgáló szabályok

7.1. Általános szabályok:

 1. Az óvoda bejárata 830-1530-ig zárva van.
 2. Reklámokat, szóróanyagokat csak a vezető engedélyével lehet kirakni.
 3. A szándékos rongálásért a szülők anyagi felelősséggel tartoznak.
 4. Az óvoda területén, illetve az önkormányzat rendelete értelmében az intézmény 50 méteres körzetében dohányozni tilos.
 5. Az óvoda területére kutyát behozni nem szabad.
 6. Az intézmény területén, párt-, politikai célú mozgalom nem működhet.
 7. Bomba- és tűzriadó esetén a Katasztrófa elhárítási tervben rögzítettek alapján járunk el. A Biztonságos óvoda programban foglaltak szerint szervezzük mindennapi tevékenységünket.

Kérjük Önöket, hogy a folyosón, öltözőben való viselkedés szabályainak betartását követeljék meg gyermeküktől:

 1. A folyosón nem futunk, lassan közlekedünk.
 2. Az épületen belül kerékpárt, rollert, görkorcsolyát használni felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt tilos.
 3. Az öltöző szekrényeket rendeltetésszerűen használjuk.
 4. A felszerelési tárgyakat megóvjuk.
 5. Halkan, kulturáltan beszélünk.
 6. Gyermekeket öltöztetni csak az öltözőben lehet.

7/2. Egészségügyi szabályok:

 1. Az óvodában csak egészséges gyermekek lehetnek. Beteg, megfázott, lábadozó gyerekek ellátása nem lehetséges. Az óvodapedagógusoknak tilos bármilyen otthonról hozott gyógyszert beadni, kivéve, ha az orvosi javaslatra történik.
 2. Az óvodapedagógus teendője a beteg gyermeket elkülöníteni, a balesetet szenvedőt haladéktalanul ellátni és értesíteni a szülőket. Láz esetén meg kell kezdeni a láz csillapítását. Láz, hasmenés, kiütés stb. esetén értesíteni kell a szülőket. Az előbbiek miatt nagyon fontos a szülők telefonszámának, elérhetőségének pontos közlése, és az esetleges változások bejelentése az óvodapedagógusoknak. Ha betegen adjuk haza a gyerekeket, akkor legközelebb csak orvosi igazolással vehetjük be.
 3. A fertőző betegségeket 24 órán belül jelenteni kell az óvodának (mumpsz, skarlát, hepatitis, rubeola, bárányhimlő stb.,), mert az ilyen esetekben fertőtlenítő takarítást rendel el az ÁNTSZ.
 4. Intézményünkbe ápolt, tiszta gyereket hozhatnak a szülők.
 5. Fontos, hogy a szülők az egészség megóvása érdekében a gyerekeket az évszaknak és a napi várható időjárásnak megfelelően öltöztessék. Váltó ruháról és ezek tisztántartásáról (alsónemű, felsőruházat, tréningruha, benti cipő, tornacipő, tornaruha, úszó felszerelés) a szülők gondoskodnak. A ruhaneműket célszerű ellátni jellel, mivel így a felismerés könnyebb. Nem ajánljuk a klumpa, papucs, mamusz, tornacipő egész napos használatát, mivel ezek balesetveszélyesek, és tartós viselésük a lábboltozatot károsítja.
 6. A gyermekek egészségének megőrzése érdekében télen is, - 10 C° -ig biztosítjuk a szabad levegőn való tartózkodást.
 7. A gyerekek a holmijukat a kijelölt szekrényben és zsákban tartsák, de ezek csak a legszükségesebb holmik legyenek.
 8. Az óvodában nyakláncot, gyűrűt, karkötőt a gyermek nem viselhet, mert balesetveszélyes.
 9. A különböző fertőzések elkerülése végett az óvodában a gyermekeknek semmiféle cukrászsütemény, sem házi sütemény nem adható.
 10. Születés- és ünnepnapokon behozható édességek:

Csak olyan édesipari termékek hozhatók, melyek ipari készítésűek, kizárólag kereskedelemben forgalmazott, zárt csomagolásúak, és fogyaszthatósági vagy minőség megőrzési idejük jól olvasható. (ÁNTSZ utasítás)

 1. Az óvoda évenkénti rendszeres fogászati szűrést, valamint védőnői ellátást, azon belül évi 3 alkalommal tisztasági vizsgálatot (fejtetvesség vizsgálata) és szükség esetén orvosi ellenőrzést biztosít a gyerekek számára.

A gyermekek a szűrővizsgálatokon csak a szülők írásos beleegyezése alapján vehetnek részt.

 

7.3. Biztonsági szabályok:

A szülő az óvodapedagógust nem hívhatja ki a csoportszobából, mivel a teljes csoport biztonságáért ő felel.

Minden felnőtt köteles a bejárati ajtót, kaput a kiírás szerint használni, zárni.

Az óvoda minden dolgozója köteles a „Biztonságos Óvoda” programban rögzített szabályok betartására és betartatására. A program az óvodai csoportnaplóban megtalálható.

 

7.4. Gyermekvédelem:

Óvodánk gyermekvédelmi tevékenységét megbízott kolléga látja el munkaköri leírás szerint.

Ha a szülő magatartásával veszélyezteti a gyermek személyiségfejlődését (durvaság, agresszivitás, italozás stb.), az óvoda köteles jelezni a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ felé.

Kérjük, hogy gyermekük fejlődése érdekében a házirendet tartsák be és egymást is figyelmeztessék, ha problémát észlelnek. Javaslataikkal tiszteljenek meg bennünket!

 

8. A házirenddel kapcsolatos szabályok

A nyilvánosságra hozatal rendje: az óvoda házirendje valamennyi faliújságon, valamint az óvoda honlapján megtalálható, illetve az óvodai felvétel esetén a szülő kézhez kapja.

Záró rendelkezések

Házirend érvényességi ideje: Fenntartó egyetértését követően visszavonásig

Tervezett felülvizsgálat időpontja:

 1. Jogszabályi változások,
 2. Szülői Szervezet – Nevelőközösség 2/3-os többségi indítványára

Nyilvánosságra hozatal:

 1. Alkalmazotti kör számára: 2015. november

Formája: szóban és írásban

Az óvodavezető által hitelesített másodpéldány megtalálható a vezetői irodában.

 1. Szülők számára: 2015. november

Formája: szóban – szülői értekezleten

A Házirend egy példányát az óvodai felvételkor a szülő kezébe adjuk, valamint az óvoda honlapján és a faliújságokon közzé tesszük.

 

A Kőbányai Bóbita Óvoda házirendjét

Készítette:                              Blattner Edit óvodavezető

Elfogadta:                               Az óvoda nevelőközössége 2015. november 16-án

Véleményt nyilvánított:          Szülői szervezet 2015. november 11-én

Egyetértési jogát gyakorolta: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Benyújtásra került:                 2016. január 20.

 

Budapest, 2016. január 12.

 

                                              Blattner Edit

                                              óvodavezető

                                                                                                       

Találatok: 12360