Házirend

Módosítás: 2020. október 27. kedd

Bevezető

Óvodánk házirendje a Harmonikus Gyermekkorért Pedagógiai Programmal és a Szervezeti- és Működési Szabályzattal összhangban, a Szülői Szervezet véleményének kikérésével készült.

Jogszabályi háttere:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§, 25.§, 45.§, 47.§, 49. §, 53.§, 58.§, 70. §, 72. §, 83. §, 85. §,
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet,
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R) 3. §, 5.§, 20.§, 51. §, 82. §, 117. §, 129. § és 2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez,
 • a gyermekek védelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 37/A §, 146.§, 148.§.
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §
 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 15. §

Időbeli hatálya: A kihirdetés napjától visszavonásig érvényes.

A házirend területi hatálya kiterjed: az óvodába érkezéstől az onnan való távozásig az intézmény területén, valamint az óvoda által szervezett programokra az intézmény területén kívül is.

A házirend személyi hatálya kiterjed: gyermekekre, szüleikre, akik a gyermekek törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettséget, hozzátartozóikra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára és az intézmény területén tartózkodókra.

A házirend célja: a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi szabályozása, gyakorlati alkalmazása a nevelés, valamint a gyermekek közösségi életének zavartalan biztosítása érdekében. A benne foglaltak megtartása mindenkire nézve kötelező, megsértése jogkövetkezményekkel jár.

 1. Általános információk az óvodáról

Az intézmény neve: Kőbányai Bóbita Óvoda

Székhelye: 1102 Budapest, Halom u. 7/b.

            Telefon/fax: 2628-163; 06-30/408-4439

            e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

            honlap: www.bobitaovi10.hu

Gyermekcsoportok száma: 6

Férőhelyek száma: 157 fő

Alkalmazotti álláshelyek száma: 26

Intézményvezető neve:         Blattner Edit

                   helyettese:         Dudás Magdolna

                 óvodatitkár:        Stift Katalin

 

Az óvoda orvosa: Dr. Domokos Emikő (X. Zsivaj utcai rendelő tel.: 2-622-657)

Az óvoda logopédusa: Erl Evelin

            pszichológusa: Juhos Melanie

fejlesztő pedagógusa: Dudás Magdolna

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Németh Barbara

Munkaidőben elérhetőek az óvoda telefonján, fogadóórájuk időpontja a faliújságokon megtalálhatók.

 

2. Az óvodai felvétel, átvétel, megszűnés rendje

2/1. Az óvodai felvétel eljárás rendje:

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, időpontját a Fenntartó határozza meg. Minderről hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőket.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda fel veheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő a gyermek felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyerekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

Az óvodába történő beiratkozás jelentkezési lap személyes, vagy elektronikus úton való benyújtásával történik. A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleinek, hogy nyílt napok keretében megismerkedjenek óvodai nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival.

A szülőnek joga van szabadon megválasztani gyermeke számára a megfelelő intézményt. Az óvoda feladata a fenntartó által kijelölt, működési körzet mindenkori ellátása.

A felvételről, átvételről, valamint a felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt. Felvételi kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőt.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Elutasítás esetén a szülő(k) fellebbezést nyújthatnak be az óvoda vezetőjének. A beiratkozás lezárását követően szülői értekezlet formájában tájékoztatjuk a szülőket az óvoda életrendjéről, valamint a gyermek óvodai csoportba történő beosztásáról.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

Felmentés az óvodai nevelés alól

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

2/2. az óvoda igénybevételének feltételei:

 1. a szülő beíratta gyermekét,
 2. a gyermek egészséges, óvodaérett,
 3. a gyermek étkezési térítési díját befizették az adott hónapra, kivétel, ha a gyermek jogosult az ingyenes óvodai étkezésre.
 4. a gyermek személyének azonosítására alkalmas dokumentuma, TAJ kártyája,
 5. a szülő személyi igazolványa,
 6. a gyermek és szülő lakcímkártyája, tartózkodási helyet igazoló dokumentuma,
 7. a nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentuma,
 8. szakértő bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolata.

2/3. Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai:

A felvételnél elsőbbséget élveznek:

 1. az óvoda körzetében lakó családok gyermekei,
 2. az a gyermek, akinek a szakértői bizottság óvodánkat jelölte ki,
 3. hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
 4. a szülők az óvodához közeli munkahelyen dolgoznak,
 5. azok a gyermekek, akinek testvére már az óvodába jár,
 6. a kerületben lakó családok gyermekei.

2/4. Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha:

 1. a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
 2. a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,
 3. a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,
 4. az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.

3. A nevelési év rendje, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezések

Egy nevelési év általános rendje az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, az adott év nevelési rendje a mindig aktuális év intézményi munkatervében található.

3/1. Az óvoda nyitva tartása:

Óvodánk (hétfőtől péntekig) 5 napos munkarenddel üzemel.

Az óvoda nyitva tartása: napi 12 óra, 600 – 1800 –ig, az óvodapedagógusok lépcsőzetes munkakezdésével és befejezésével.

A nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

A nyári időszakban, június 15-től augusztus 31-ig összevont csoportokkal működünk.

A nyári zárás időpontjáról a fenntartó dönt. A szülők értesítése a nyári zárva tartásról minden év február 15-ig történik. (Általában a nyári időszakban négy hétig óvodánk zárva tart felújítási és karbantartási munkálatok miatt.) A fenntartó engedélyével a téli szünetben is zárva tart óvodánk. Ezen idő alatt – ha a szülő igényli – a fenntartó által kijelölt ügyeletes óvodában helyezzük el a gyerekeket. Az elhelyezési kérelmet 1 hónappal a zárás előtt írásban kell jelezni az óvoda vezetőjének.

Minden tanévben öt nevelés nélküli napot tartunk, mely napokon az óvodapedagógusok intézményen belüli illetve intézményen kívüli továbbképzésen vesznek részt. A dolgozó szülők gyerekeinek ügyeleti elhelyezést biztosítunk a Kőbányai Mászóka Óvodában, amennyiben a szülő igényét írásban előre jelzi.

3/2. A kötelező- és választható foglalkozások rendje:

Óvodánk a „Harmonikus Gyermekkorért” az önkormányzat által jóváhagyott helyi pedagógiai program szerint dolgozik. Ez a dokumentum szabályozza a kötelező foglalkozások rendjét, a gyermekcsoportok napirendjét.

Szeptember első hetében rendkívüli szülői értekezletet tartunk az úszás tanfolyam megszervezéséről középső- és nagycsoportban. Az uszodai foglalkozásokat csak akkor tudjuk biztosítani, ha a szülők döntő többsége vállalja a feltételeket. Az úszásoktatás díját a szolgáltató szedi be.

Szülői igények alapján fakultatív hit- és vallásoktatást biztosítunk, mely az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve szerveződik. A fakultatív hit- és vallásoktatás időpontjáról és helyéről a szülőket szülői értekezleten, az óvoda honlapján, valamint a faliújságokon tájékoztatjuk.

A szülők igénye alapján az óvoda egyéb foglalkozások megszervezését is vállalja, amennyiben a gyermekek érdekeit szolgálják és azok nem ellentétesek az óvodai nevelési program cél- és feladatrendszerével.

A választható délutáni foglalkozások, tanfolyamok díját a foglalkozást tartó pedagógus, oktató, edző szedi be. Óvodapedagógus tanfolyamdíjat nem szedhet.

3/3. A gyermekek behozatalának és elvitelének szabályai:

A gyermekeket legkésőbb 830-ig lehet behozni az óvodába. Az óvodapedagógusoknak tett előzetes bejelentés után bármely időpontban hozhatják és vihetik gyermekeiket, amennyiben nem zavarják a csoport közös tevékenységét. Azoknál a csoportoknál, ahol a testnevelés foglalkozás korábban kezdődik, a gyermekeket 800-ig hozzák be az óvodába!

Reggel 600-tól 700-ig illetve 1700-től 1800-ig az ügyeletes csoportban tartózkodnak a gyerekek. (Az aktuális ügyeletes csoport jelét a bejárati ajtón találják meg.) 1800 után a felügyeletet nem tudjuk biztosítani, az óvodában maradt gyermekeket a BÁRKA Gyermekek Átmeneti Otthonába (1107. Budapest, Salgótarjáni út 47.) visszük.

A szülő a gyermekét bármikor elviheti, de kérjük, hogy lehetőleg ebéd után 1230-1245-ig. illetve 1530 után tegyék ezt meg.

A gyermekek egészséges pszichés fejlődése érdekében a szülők gondoskodjanak arról, hogy gyermekük napi 10 óránál többet ne töltsön az óvodában!

Az óvodába érkezéskor a gyermekeket a szülő személyesen adja át az óvodapedagógusnak. Az óvodapedagógus csak azokért a gyermekekért felelős, akiket a szülőtől átvett.

Miután az óvodapedagógus átadja a gyermeket a szülőnek, akkor az óvodát már nem terheli felelősség az esetleges balesetekért és rongálásért, akkor sem, ha az óvoda területén történik.

Ha a szülő vagy megbízottja, - akit az év eleji adatszolgáltatáskor megjelölt - nem tud a gyermekért jönni, kérjük időben, írásban jelezze azt! Az írásnak tartalmaznia kell a gyermekért érkező nevét, lakcímét, és a szülő aláírását, ellenkező esetben a gyermeket nem adhatjuk ki.

14 éven aluli gyermek csak a szülő írásos nyilatkozata alapján viheti el az óvodás gyerekeket. Abban az esetben, ha alkoholos befolyásoltság alatt álló, vagy cselekvőképtelen szülő viszi el az óvodából a gyermeket, erről a kerületi Rendőrkapitányságot tájékoztatni kell.

Válófélben lévő szülők esetében a gyermek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása után korlátozhatja egyik szülő a másik rovására.

Válás esetén a szülő köteles idejében értesíteni az óvodát a bírói határozat tartalmáról, a gyermek elhelyezéséről, és a szülők közötti megállapodásról.

A gyerekek egyedül nem jöhetnek, és nem mehetnek haza az óvodából.

Az óvodai csoportokban és az udvaron kisebb vagy nagyobb testvér felügyeletét ellátni nem tudjuk.

3/4. A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok:

Minden távolmaradást előre be kell jelenteni. Betegség után a gyermek kizárólag orvosi igazolással fogadható az óvodában. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen bejelentette a távolmaradást az óvodavezetőnél vagy a titkárságon, illetve a gyermek beteg volt és arról orvosi igazolást hozott.

Az intézmény vezetőjével engedélyeztetni kell a három napnál hosszabb hiányzásokat.

Amennyiben a gyermek egy nevelési évben 5 napnál többet igazolatlanul mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.

11 nap igazolatlan hiányzás esetén az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

20 nap igazolatlan hiányzás esetén az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot..

Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét megszegi, igazolatlanul mulaszt, az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott 5. óvodai nevelési nap után az óvodavezető felhívja a családi pótlék jogosultjának figyelmét a jogkövetkezményekre.

Az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott 20. nevelési nap elérésekor az óvodavezető kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál a családi pótlék folyósításának szüneteltetését.

Pandémiás fertőzésveszélyhelyzet előfordulása esetén az óvoda a hiányzást igazolt távollétnek minősíti.

3/5. Az étkezések rendje:

a gyermekek az óvodában háromszor étkeznek.

Tízórai 830 – 930 között, ebéd 1200 – 1230 között és uzsonna 1430 – 1530 között.

Célszerű a korán, 600 – 700 között érkező gyerekeket otthon megreggeliztetni. Tálalókonyhánk a HACCP szerint üzemel, ételmintát tesz el, amit 72 órán át megőriz.

Diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján tudunk megrendelni.

3/6. Az étkezések megrendelésének és lemondásának rendje:

A térítési díj befizetése történhet:

- közvetlen banki átutalással,

- bankkártyás fizetéssel,

- készpénzes befizetéssel az intézményben (az előre meghatározott napokon 615-1600)

Pótbefizetésre a befizetést követő napon van lehetőség 615-1600-ig.

Az étkezés szülők általi lemondására és megrendelésére a Multischool étkezés és számlázó programban is van lehetőség. Bankkártyás fizetési módot kizárólag azok választhatják, akik a gyermekük étkezésének megrendelését is vállalják a programban.

Arról, hogy milyen befizetési módot választanak, írásban nyilatkozniuk kell.

Az a szülő, aki a Multischool étkezési programban élni kíván az étkezés megrendelésének lehetőségével, az minden hónap 8. napjától, 18. napjáig rendelheti meg gyermeke következő havi étkezését.

A fizetési határidő betartása a szülő kötelessége. Az óvoda, étkezést csak olyan személy részére rendelhet, aki az étkezés díját határidőig megfizette és annak könyvelése a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél megtörtént.

Be nem fizetett térítési díj esetében a gyermek nem veheti igénybe az óvodai étkezést. Étkezési térítési díj visszafizetése az önkormányzat pénztárában, vagy átutalással történik a hivatal ügyintézője által. Készpénzt az intézményben visszatéríteni nem lehet.

Az étkezések lemondásának rendje: Az étkezések lemondása a szülő feladata és kötelessége (ingyenesség esetén is!) munkanapokon reggel 915-ig a bejáratnál elhelyezett ebédlemondási füzetben, telefonon, e-mail-en vagy a Multischool programban történhet. Telefonon történő bejelentés esetén kérjék az óvodatitkárt, az óvodavezetőt, vagy az óvodavezető-helyettest. Étkezés lemondása miatt az óvodapedagógust csoportból kihívni nem lehet. Amennyiben az étkezés lemondása a Multischool programban történik, abban az esetben is telefonon, személyesen, vagy e-mail formájában értesítenie kell a szülőnek az óvodát arról, ha a gyermek fertőző, vagy más megbetegedés miatt maradt távol.

Az adott napi étkezést lemondani nem lehet, mivel nem az óvodában főznek, hanem szállítják az ételt. Az étkezések lemondása a következő naptól érvényes kizárólag abban az esetben, ha az a megelőző nap 915-ig megtörténik.

A gyermeke kimaradása esetén, valamint ha időközben szociális rászorultság alapján a család kedvezményben részesül (az étkezési díj előre befizetésre került), az étkezési térítési díj visszafizetése a szülőnek az Önkormányzat pénztárában, vagy a számlára visszautalással történik.

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

3/7. Az étkezések kedvezményeinek, ingyenességének szabályai:

A térítési díj összegének megállapítása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete szerint történik.

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha:

 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,
 5. nevelésbe vették.

Benyújtandó dokumentumok:

 • Nyilatkozat a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybe vételéhez (a-d. pont)
 • Gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat (a. pont)
 • Tartós betegségről szóló szakorvosi igazolás, MÁK határozat (b. pont: tartós beteg)
 • Szakértői Bizottság szakvéleménye (b. pont: sajátos nevelési igényű gyermek)

Az étkezés ingyenessége a nyilatkozat benyújtását követő naptól érvényesíthető.

Az óvoda vezetője a benyújtott papírok alapján megállapítja a kérelmező gyermekének személyi térítési díját, erről határozatot hoz, és írásban értesíti a kérelmezőt.

A szülőnek az eltartott gyermekek számában, valamint a jövedelmi viszonyaiban történt változást, az azt követő 15 napon belül az óvoda vezetőjének be kell jelentenie.

A térítési díj megállapításának, illetve ingyenességének feltételeiről a szülőt, beiratkozáskor illetve a 0. szülői értekezleten valamint a faliújságon tájékoztatni kell.

Az ingyenes étkeztetésben részesülő gyermek részére is meg kell rendelni az ebédet. Betegség, hiányzás esetén az étkezést le kell mondani.

 

 1. Az óvoda helyiségeinek használati rendje

A csoportszobákban, illetve a gyermekmosdókban a szülők csak indokolt esetben tartózkodhatnak. A konyhában szülőknek tartózkodni nem szabad.

A csoportszobákba, mosdókba utcai cipővel nem szabad bemenni, kivéve szülői értekezlet, nyílt napok, közös programok.

Az óvodai csoportok öltözőjében a gyermekeknek és szüleiknek étkezni nem szabad. A gyermekek öltözőszekrényében sem étel, sem ital nem tárolható.

Az udvari ovi-foci pályát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett használhatják a gyermekek. A használat meghatározott időbeosztás szerint történik.

Az óvoda udvarát és az udvaron található játékokat, kizárólag óvodapedagógusi felügyelet mellett használhatják a gyermekek, a balesetvédelmi szabályok betartásával, a nevelési időn belül.

A gyerekek hazavitelekor elköszönés után a továbbiakban nem maradhatnak az óvoda területén (biztonsági, balesetvédelmi, és vagyonvédelmi okokból), a szülő az intézmény területére nem engedheti vissza a gyermeket!

Külső igénybe vevők külön megállapodás szerint tartózkodhatnak az óvodában. Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség és kártérítési felelősség terheli, kötelesek a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani.

Az óvodával jogviszonyban nem állók csak az óvodavezető, óvodavezető-helyettes, vagy a felelős vezető tudtával és engedélyével léphetnek be és tartózkodhatnak az intézmény területén.

Hivatalos ügyek intézése az óvodavezetői irodában történik.

4.1. A tárgyak behozatali rendje, öltözködés szabályai:

A gyermekek számára behozható tárgyak:

A gyermekek nem hozhatnak be az óvodába egészségükre ártalmas, testi épségüket veszélyeztető tárgyakat. Amennyiben ez mégis megtörténik, az óvodapedagógus ezeket átveszi a gyermektől, biztonságba helyezi, és hazamenetelkor átadja a szülőnek.

Ha a gyermek az óvodába értékes tárgyakat hoz (aranylánc, fülbevaló stb.), ezek őrzésére, illetve elvesztésük esetén kártérítésre az óvoda nem vállalkozik. Kérjük, hogy játékokat, szánkót stb. ne hozzanak be az óvodába, mert sem tárolni, sem felelősséget vállalni értük nem tudunk. Az otthonról hozott kerékpár, roller tárolására használják a bejárati kapunál elhelyezett kerékpártárolót! Amennyiben a szabályokat nem tartják be, a bekövetkezett kárért az óvoda csak szándékos károkozás esetén felel.

Érzelmi kötődések fontossága érdekében kedvenc játék behozható, de ezek épségéért felelősséget nem tudunk vállalni.

A gyermek ruházatát a szülő úgy válassza meg, hogy az tiszta, praktikus, kényelmes és az időjárásnak megfelelő legyen.

Kérjük, hogy átöltözéshez tartalék ruhát tegyenek a zsákba.

Legyen a gyermeknek tornaruhája, váltócipője, benti öltözéke. Ezekbe célszerű a gyermekek jelét berajzolni. Kérjük, hogy az óvodában használható ruhaneműket a polcon, az utcai ruhaneműt a zsákban helyezzék el!

Az óvoda biztosít ruhazsákot, ágyneműt, törölközőt.

 1. A gyermekek jogainak gyakorlásával, kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos szabályok

A gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése a Harmonikus Gyermekkorért Helyi Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, feladatok, nevelési elvek szerint történik. Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség tiszteletén és megbecsülésén alapszik.

Minden gyermeknek joga, hogy:

 1. képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,
 2. biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
 3. részére a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék (Helyi Pedagógiai Programban megfogalmazottak alapján),
 4. nemzeti illetőleg etnikai hovatartozását tiszteletben tartsák,
 5. személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, nem veszélyeztetheti a saját és társai, az intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét,
 6. állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért,
 7. rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
 8. hogy a család helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön,
 9. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.

A gyermekek kötelességeit életkoruknál fogva szüleik gyakorolják.

A nevelés, a személyiségalakítás elengedhetetlen eszközei a jutalmazás és a büntetés.

A jutalmazás valamilyen teljesítmény elismerésére, megerősítésére, míg a büntetés az elítélendő viselkedési forma, cselekedet helytelenítésének kifejezésére szolgál.

Jutalmazás lehetséges formái az óvodánkban: dicséret, simogatás, példaállítás, elismerő tekintet, megbízatás adása stb.

Büntetés lehetséges formái az óvodánkban: tekintet, jelzés, megbeszélés, megfedés, figyelmeztetés, metakommunikációs jelzések, megkezdett tevékenységből kivonás stb.

 

 1. A szülők jogainak gyakorlásával, kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos szabályok

 

Minden szülőnek joga és kötelessége:

 1. gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően szabadon választani óvodát (az óvoda elsősorban a körzetben lakó gyerekeket veszi fel, ha van üres férőhely, akkor tud más körzetben lakó gyermeket felvenni.),
 2. megismerni óvodánk pedagógiai programját, működési szabályzatát (melybe betekintést nyerhet az óvoda könyvtárában, megtalálhatja az óvoda honlapján), házirendjét (melyet minden szülő a beiratkozásnál kézhez kap),
 3. joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, tanácsot, segítséget kapjon,
 4. részt vehessen szülői szervezet munkájában,
 5. joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét.

 

Kötelessége:

 1. gondoskodni gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését,
 2. biztosítani gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését,
 3. biztosítani az 3. életévét, augusztus 31-ig betöltött gyermeke számára, hogy napi 4 órában óvodai nevelésben részesüljön,
 4. az óvodának írásban benyújtani napközbeni elérhetőségének módját; (pl. telefonszám/ok és az azokban történő változást.)
 5. az étkezési térítési díj időbeni befizetése,
 6. betegség, hiányzás esetén az étkezés lemondása,
 7. a gyermekkel kapcsolatos egészségügyi problémák, krónikus betegség, gyógyszerérzékenység jelzése,
 8. tanköteles gyermek esetén a szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a pedagógiai szakszolgálat előírt vizsgálatain, foglalkozásain, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására,
 9. az óvodában elkövetett szándékos rongálás esetén az anyagi kár megtérítése,
 10. tiszteletben tartani az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.

 

Az óvodapedagógusok a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követik és legalább félévente írásban rögzítik. A gyermek fejlődéséről fogadóórákon adunk tájékoztatót, az egyéni megfigyelési lapok és egyéb megfigyelések alapján.

Gyermekekkel kapcsolatos beszélgetésre az óvodapedagógust munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól! A beszélgetés zavartalansága érdekében kérjük, fogadóórára egyeztessenek időpontot.

A gyermekekkel kapcsolatban információt csak saját óvodapedagógusaitól, logopédustól, fejlesztőpedagógustól, óvoda pszichológusától, illetve az óvodavezetőtől kérjenek. A szülőktől kapott információkat a titoktartási kötelezettség megtartásával kezeljük.

Az intézmény programjain, rendezvényein szülők által készített fotókat és videókat, melyeken az óvoda alkalmazottai, vagy az intézménybe járó gyerekek láthatóak, kizárólag azok beleegyezésével tölthetők fel a közösségi oldalakra.

Minden szülő kötelessége 24 órán belül értesíteni az óvodát, ha gyermeke lakcímében, valamint a szülő elérhetőségében (telefonszám) változás következik be.

6.1. Tankötelezettség teljesítése:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Amennyiben a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az iskola kiválasztása a szülő joga és felelőssége, ebben etikai okokból tanácsot nem adhatunk, de a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk hirdetmény formájában az iskolák által megküldött tájékoztató anyagokról.

Az iskolai beiratkozás adott évi protokolljáról minden évben szülői értekezleten, valamint a faliújságon írásban adunk tájékoztatást.

Az iskolai beiratkozás időpontjáról hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőt.

6.2. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása:

Az együttműködés fórumai óvodánkban:

 • szülői értekezletek
 • SZSZ értekezletek (Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek szerint működnek)
 • játszó- és kézműves délutánok, nyílt napok, közös rendezvények, fogadó órák,
 • esetmegbeszélések.

Kérjük, hogy gyermekeik érdekében rendszeresen vegyék igénybe ezeket a kapcsolattartási formákat.

A szülők képviseletében a szülők közössége által választott Szülői Szervezet jár el.

A Szülői Szervezet tevékenysége a gyermekek nagyobb csoportját érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Véleménynyilvánítási, javaslattételi, egyetértési jogokat gyakorolnak.

Óvodánkban a nagyobb csoportot:

 1. az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvodapedagógushoz tartózó gyermekek
 2. speciális foglalkozáson résztvevő gyermekek (logopédia, fejlesztő foglalkozás)
 3. tanköteles gyermekek
 4. úszó tanfolyamra járó gyermekek alkotják.

A Szülői Szervezet éves munkaterv alapján dolgozik.

A közös és hatékony munkavégzéshez igazi valós együttműködésre van szükségünk. Erre csak akkor van lehetőség, ha őszinték és nyitottak vagyunk egymás iránt. Kérjük, hogy bármilyen probléma esetén keressék az intézményvezetőt és az óvodapedagógusokat!

 1. Egyéb, a gyermekek védelmét, óvását szolgáló szabályok

7.1. Általános szabályok:

 1. Az óvoda bejárata 830-1530-ig zárva van.
 2. Reklámokat, szóróanyagokat csak a vezető engedélyével lehet kirakni.
 3. A szándékos rongálásért a szülők anyagi felelősséggel tartoznak.
 4. Az óvoda területén, illetve az önkormányzat rendelete értelmében az intézmény 15 méteres körzetében dohányozni tilos.
 5. Az óvoda területére kutyát behozni nem szabad.
 6. Az intézmény területén, párt-, politikai célú mozgalom nem működhet.
 7. Bomba- és tűzriadó esetén a Katasztrófa elhárítási tervben rögzítettek alapján járunk el. A Biztonságos óvoda programban foglaltak szerint szervezzük mindennapi tevékenységünket.

Kérjük Önöket, hogy a folyosón, öltözőben való viselkedés szabályainak betartását követeljék meg gyermeküktől:

 1. A folyosón nem futunk, lassan közlekedünk.
 2. Az épületen belül kerékpárt, rollert, görkorcsolyát használni felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt tilos.
 3. Az öltöző szekrényeket rendeltetésszerűen használják.
 4. A felszerelési tárgyakat megóvják.
 5. Halkan, kulturáltan beszélünk.
 6. Gyermekeket öltöztetni csak az öltözőben lehet.

7.2. Egészségügyi szabályok

7.2.1. Általános szabályok:

 1. Az óvodában csak egészséges gyermekek lehetnek. Beteg, megfázott, lábadozó gyerekek ellátása nem lehetséges. Az óvodapedagógusoknak tilos bármilyen otthonról hozott gyógyszert beadni, kivéve, ha az orvosi javaslatra történik.
 2. Az óvodapedagógus teendője a beteg gyermeket elkülöníteni, a balesetet szenvedőt haladéktalanul ellátni és értesíteni a szülőket. Láz esetén meg kell kezdeni a láz csillapítását. Láz, hasmenés, kiütés stb. esetén értesíteni kell a szülőket. Az előbbiek miatt nagyon fontos a szülők telefonszámának, elérhetőségének pontos közlése, és az esetleges változások bejelentése az óvodapedagógusoknak. Ha betegen adjuk haza a gyerekeket, akkor legközelebb csak orvosi igazolással vehetjük be.
 3. A fertőző betegségeket 24 órán belül jelenteni kell az óvodának (mumpsz, skarlát, hepatitis, rubeola, bárányhimlő, enterális úton terjedő betegségek stb.,), mert az ilyen esetekben fertőtlenítő takarítást rendel el az ÁNTSZ.
 4. Intézményünkbe ápolt, tiszta gyereket hozhatnak a szülők.
 5. Fontos, hogy a szülők az egészség megóvása érdekében a gyerekeket az évszaknak és a napi várható időjárásnak megfelelően öltöztessék. Váltó ruháról és ezek tisztántartásáról (alsónemű, felsőruházat, tréningruha, benti cipő, tornacipő, tornaruha, úszó felszerelés) a szülők gondoskodnak. A ruhaneműket célszerű ellátni jellel, mivel így a felismerés könnyebb. Nem ajánljuk a mamusz, tornacipő egész napos használatát, mivel ezek balesetveszélyesek, és tartós viselésük a lábboltozatot károsítja. Klumpa, valamint papucs viselése nem megengedett.
 6. A gyermekek egészségének megőrzése érdekében télen is, - 10 C° -ig biztosítjuk a szabad levegőn való tartózkodást.
 7. A gyerekek a holmijukat a kijelölt szekrényben és zsákban tartsák, de ezek csak a legszükségesebb holmik legyenek.
 8. Az óvodában nyakláncot, gyűrűt, karkötőt a gyermek nem viselhet, mert balesetveszélyes.
 9. A különböző fertőzések elkerülése végett az óvodában a gyermekeknek semmiféle cukrászsütemény, sem házi sütemény nem adható.
 10. Születés- és ünnepnapokon behozható édességek:

Csak olyan édesipari termékek hozhatók, melyek ipari készítésűek, kizárólag kereskedelemben forgalmazott, zárt csomagolásúak, és fogyaszthatósági vagy minőség megőrzési idejük jól olvasható. (ÁNTSZ utasítás) Ezen édességek listája a csoportok faliújságján megtalálhatóak.

 1. Az óvoda évenkénti rendszeres fogászati szűrést, valamint védőnői ellátást, azon belül évi 3 alkalommal tisztasági vizsgálatot (fejtetvesség vizsgálata) és szükség esetén orvosi ellenőrzést biztosít a gyerekek számára.
 2. életév betöltését követő kötelező oltást igazoló oltási könyv bemutatása kötelező, melyet az óvodatitkárnál vagy az intézményvezetőnél tehetnek meg.

A gyermekek a szűrővizsgálatokon csak a szülők írásos beleegyezése alapján vehetnek részt.

7.2.2. Pandémiás fertőzésveszély esetén követendő szabályok:

 1. Az épületbe belépéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező.
 2. Az intézménybe érkezéstől a távozásig kérjük, viseljenek szájmaszkot!
 3. A gyermekkel egy szülő tartózkodhat az intézmény területén.
 4. Az épületbe belépéskor gyermeknek, szülőnek, dolgozónak kötelezően testhőmérséklet ellenőrzést végzünk, érintés nélküli hőmérővel. Az óvodai elhelyezést igénylő gyermekek testhőmérséklete nem lehet több 37,5 C-nál.
 5. Minden gyermek szülőjének naponta a reggeli érkezéskor kötelező az egészségügyi nyilatkozat kitöltése.
 6. Felső-légúti tüneteket (köhögés, nátha, stb.) mutató gyermekeket az óvodába hozni tilos.
 7. Azt a gyermeket, melynél felső-légúti tüneteket, vagy egyéb betegséget mutató tüneteket tapasztalunk, haladéktalanul elkülönítjük, majd értesítjük a szülőket. Kérem, hogy akinek gyermeke diagnosztizáltan szezonális allergia miatt tüsszög, náthás, erről feltétlenül hozzanak orvosi igazolást.
 8. Törekedjenek arra, hogy az intézmény területét a gyermekük átadása után minél hamarabb elhagyják, a lehető legkevesebb időt tartózkodva az intézményben.
 9. Kérjük, hogy minden esetben tartsák be a 1,5 m-es távolságot egymástól!
 10. A csoportok öltözőiben egyszerre maximum három szülő tartózkodhat. Amennyiben három főnél több szülő tartózkodik az öltözőben, az előtérben, folyosón várakozzanak, amíg csökken a létszám.
 11. Az óvodapedagógusokkal való kapcsolattartásra használják az email, telefonos lehetőségeket. A csoportszoba ajtajában hosszabb beszélgetést kérjük, ne folytassanak.
 12. Az intézmény dolgozói az épületen belül maszkban látják el a feladatokat.
 13. Semmilyen otthoni tárgyat, játékot, cumit, „alvós” játékot behozni nem szabad.
 14. Kérjük, hogy a gyermekeket minden nap öltöztessék át „óvodai” váltóruhába, ne az utazáskor, óvodába érkezés során használt ruhában lépjenek be a csoportszobába.  
 15. A fertőzésveszély csökkentése érdekében a gyerekek az időjárástól függően a lehető legtöbb időt a szabadban töltik.
 16. A járványügyi helyzet fennállásáig az ebéd utáni fogmosás elmarad.
 17. A hiányzást és annak okát kérjük, telefonon vagy email-en feltétlenül jelezzék az intézménynek.

7.3. Biztonsági szabályok:

A szülő az óvodapedagógust nem hívhatja ki a csoportszobából, mivel a teljes csoport biztonságáért ő felel.

Minden felnőtt köteles a bejárati ajtót, kaput a kiírás szerint használni, zárni.

Az óvoda minden dolgozója köteles a „Biztonságos Óvoda” programban rögzített szabályok betartására és betartatására. A program az óvodai csoportnaplóban megtalálható.

A külön foglakozásokra járó gyerekeket a csoport óvodapedagógusától a foglalkozást vezető pedagógus, edző, oktató veszi át és kíséri vissza a csoportjába. A foglalkozások ideje alatt a gyermekek biztonságáért és testi épségéért a foglalkozást tartó pedagógus, edző, oktató felel. A foglalkozást vezető pedagógusra, edzőre, oktatóra is érvényesek a Házirend szabályai.

Az óvodából való távozáskor, minden esetben a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógustól személyesen kell átvenni a gyermekeket. Amennyiben külső foglalkozásról viszik haza gyermeküket, a csoportban az óvodapedagógust tájékoztatni kell a távozásról.

Az intézményben kamerarendszer működik biztonság- és vagyonvédelem céljából. Ezzel kapcsolatos információk a 2017/168. iktatószámú Munkahelyi kamerarendszer üzemeltetési szabályzatban találhatók a vezetői irodában.

7.4. Gyermekvédelem:

Óvodánk gyermekvédelmi tevékenységét megbízott kollega látja el munkaköri leírás szerint.

Ha a szülő magatartásával veszélyezteti a gyermek személyiségfejlődését (durvaság, agresszivitás, italozás stb.), az óvoda köteles jelezni a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ felé.

Kérjük, hogy gyermekük fejlődése érdekében a házirendet tartsák be és egymást is figyelmeztessék, ha problémát észlelnek. Javaslataikkal tiszteljenek meg bennünket!

 1. A házirenddel kapcsolatos szabályok

A nyilvánosságra hozatal rendje: az óvoda házirendje valamennyi faliújságon, valamint az óvoda honlapján megtalálható, illetve az óvodai felvétel esetén a szülő kézhez kapja.

Záró rendelkezések

A házirend időbeli hatálya: kihirdetés napjától visszavonásig hatályos

Tervezett felülvizsgálat időpontja:

 1. Jogszabályi változások,
 2. Szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

Nyilvánosságra hozatal:

 1. Alkalmazotti kör számára: 2020. szeptember 1.

Formája: szóban és írásban

Az óvodavezető által hitelesített másodpéldány megtalálható a vezetői irodában.

 1. Szülők számára: 2020. szeptember 1.

Formája: szóban – szülői értekezleten

A Házirend egy példányát az óvodai felvételkor a szülő kezébe adjuk, valamint az óvoda honlapján és a faliújságokon közzé tesszük.

A Kőbányai Bóbita Óvoda házirendjét

 

Készítette:                             Blattner Edit intézményvezető

Elfogadta:                              Az óvoda nevelőtestülete 2020. június 22.

Véleményt nyilvánított:       Szülői szervezet 2020. június 22.

 

A Kőbányai Bóbita Óvoda Házirendje a Fenntartót többletkötelezettséggel nem terheli.

Budapest, 2020. június 22.

                               

                                                                                                            Blattner Edit     

                                                                                                          intézményvezető

Találatok: 14753